2022 Yaz Stajı

‘22 Yaz Dönemi Staj Takvimi

* 2022 yaz dönemi için belirlenmiş staj takvimi 4 Temmuz- 1 Ekim tarihleri arasıdır.

* 2022 yaz dönemi staj başvuruları BYS üzerinden alıcaktır.

* 12 Ağustos 2022 tarihinden sonra staj başvurusu alınmayacaktır. Bu tarihten önce staj başvurusu yapanların başvuruları değerlendirilmeye devam edilecek ve süreçleri yönetilecektir.

* Henüz İş Sağlığı ve Güvenliği belgesini almamış olanlar 1-24 Haziran arasında açık olacak çevrimiçi eğitim ve sınav ile bu belge için hak kazanabilir.

* İletişim için sadece staj.mtf@marmara.edu.tr adresini kullanınız.

 

Staj Usul ve Esasları

Staj Usul ve Esasları Ekler

Staj BYS Başvuru Kılavuzu

 

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Burada verilen bilgiler haricindeki sorular için Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Sorunuzu Öğrenci İşlerindeki dilekçe şablonuna uygun olarak yazıp teslim ediniz.

1. Bir öğrencinin staj yapabilmesi için hem öğrencinin 4. yarıyılını tamamlamış (2.sınıf bitiminde) olması hem de ders alma koşullarını sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar “Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde, “Ders Alma Esasları” maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre; öğrencinin yarıyıl başı genel ağırlıklı ortalaması (GANO) 1,80’den düşük olmamalıdır. Ayrıca son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) da 2.00’nin altında olmamalıdır. Detaylı bilgi almak için ilgili yönetmeliğe bakınız. http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

2. İki staj da gerekli koşulları sağladığı sürece aynı firmada yapılabilir. Bu durumda her staj için ayrı başvuru gerekmektedir.

3. BYS üzerinden yapılacak başvuru aşamasında yüklenecek belgeler tek bir pdf olmalı ve boyut sınırını aşmamalıdır.

4. Pazar günü ve resmî tatiller firmada çalışma günü olsa dahi staj günü olarak belirtilemez ve sayılamaz. Bu günler staj defterine eklenemez. Öğrenci bu günlerde sigortalı olmayacaktır.

5. İSG belgelerinin herhangi bir dosya ve teslime eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgelerinin kontrolü komisyon üyeleri tarafınca sistem üzerinden yapılacaktır.

6. İSG eğitimini tamamlamış ve sınavdan başarılı olan öğrencilerin belge ibrazına gerek yoktur, belgenin ellerinde hazır bulunmaması süreci etkilemez.

7. Staj yapacağınız şirket İSG belgesi talep ediyorsa ve belgenizi kaybettiyseniz Fakülte Öğrenci İşlerine başvurunuz.

8. Staj Başvuru ve İş Sözleşmesi Formu (FORM-1) ile SGK Beyanı (FORM-2) tek bir pdf dosyası haline getirilip, BYS’de tanımlanmış dosya boyutunu geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.

9. Staj başvurusu onaylananlara fakülte tarafından “SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılır ve SGK İşe Giriş Bildirgesinin bir örneği e-devlet sisteminden alınabilir. Bu yalnızca Türkiye’de staj yapacak öğrenciler için geçerlidir.

10. SGK İşe Giriş Bildirgeleri, elinize ulaşmadan stajınıza başlayamayacağınız için, eğer belgeler staj başlangıç tarihinizden bir gün önce elinize ulaşmadıysa staj.mtf@marmara.edu.tr mail adresi üzerinden veya telefon ile Fakülte Öğrenci İşleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

11. SGK İşe Giriş Bildirgesi olmadan staja başlanması halinde tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir ve bunun sonucu oluşabilecek cezalar öğrenciye yansır.

12. Yurtdışında staj yapacak öğrencilerin sigorta sorumluluğu kendisine aittir; öğrenciye fakülte tarafından sigorta yapılmaz. Dosyasında sigorta işlemlerini göstermesine gerek bulunmamaktadır.

13. Başvuru sonrası (işe giriş bildiriminizi e- devletten aldıktan sonraki) işlemlerin takibini staj.mtf@marmara.edu.tr posta adresine yazarak yapabilirsiniz.

14. Staj sürecinde oluşabilecek hastalık, devamsızlık veya diğer tüm aksamalar hakkında aynı gün, varsa belgeler eklenerek staj.mtf@marmara.edu.tr adresine yazılı bilgilendirme yapmanız haklarınızın takibi ve korunması bakımından önemlidir. Aksi halde cezalı duruma düşebilirsiniz. Stajınızın geçerli olması için gerekli takibi yapmak öğrencinin kendi sorumluluğudur. Konu hakkında diğer bilgiler için “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”ni inceleyebilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210617-2.htm

15. İş kazası geçirilmesi durumunda aynı gün fakülte öğrenci işlerine haber verilmesi zorunludur. Öğrencinin haber veremediği durumda firma haber vermekle yükümlüdür. Aksi durumda öğrenci SGK tarafından belirlenen ceza miktarını ödemekle yükümlüdür.

16. Staj yapılırken, adım adım Staj Usul ve Esaslarındaki maddeler takip edilmelidir. Öncelikle, stajın başvuru işlemleri sırasında hazırladığınız belgeleri (Staj Usul ve Esasları’nda tanımlanan), staj sonuna kadar saklamalısınız.

17. Staj dosyanızda bulunacak belgelerin şablonlarına Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi web sayfasında staj başlığından ulaşabilirsiniz. Güncel şablonlardan farklı olarak doldurulmuş belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

18. Başvuru sırasında taranarak gönderilen orijinal, ıslak imzalı belgeler, staj sonunda staj dosyasına konularak fakülteye ulaştırılmalıdır.

19. “Staj Bitirme Bildirimi ve Değerlendirme Formu” zarf içerisinde kesinlikle açılmadan staj teslim zarfına konulmalıdır.

20. Staj dosyası fakülteye, öğrencinin kendisi tarafından, elden teslim edilmelidir.

21. Staj için gerekli tüm formlar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

22. Staj dosyası ancak tüm belgeler hazır olduktan sonra teslim alınacaktır.

23. Staj yapılacak kurumun staj kabulüne ilişkin belge talep etmesi halinde staj.mtf@marmara.edu.tr adresine dilekçe ile başvurunuz.

 

F.A.Q.

For questions other than the information given here, it is necessary to apply to the Student Affairs with a petition. Write and submit your question in accordance with the petition template in Student Affairs.

1. In order for a student to be able to do an internship, the student must have completed the 4th semester (at the end of the 2nd grade) and must meet the conditions for taking courses. These conditions are explained in the "Principles of Taking Courses" in the "Marmara University Associate Degree and Undergraduate Education and Examination Regulations". According to this; The student's general weighted average (GPA) at the beginning of the semester should not be lower than 1.80. In addition, the weighted grade point average (SPA) for both semesters in the last two semesters should not be below 2.00. For detailed information, see the relevant regulation. http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v2 1.pdf

2. Both internships can be done in the same company as long as they meet the necessary conditions. In this case, a separate application is required for each internship.

3. The documents to be uploaded at the application stage through BYS must be a single pdf and must not exceed the size limit.

4. Even if Sunday and public holidays are working days in the company, they cannot be specified and counted as internship days. These days cannot be added to the internship book. The student will not be insured these days.

5. OHS documents do not need to be attached to any file or delivery. The control of these documents will be done by the members of the commission through the system.

6. Students who have completed OHS training and are successful in the exam do not need to submit a document, the absence of the document in their hands does not affect the process.

7. If the company where you will do your internship requests an OHS certificate and you have lost your certificate, apply to the Faculty Student Affairs.

8. The Internship Application Form and Service Contract (FORM-1) and Student SSI Statement (FORM-2) should be made into a single pdf file and uploaded in a way that does not exceed the file size defined in the BYS.

9. For those whose internship application is approved, "SSI Occupational Accident and Occupational Disease Insurance" is made by the faculty and a copy of the SSI Employment Statement can be obtained from the e-Government system. This only applies to students who will do their internship in Turkey.

10 Since you cannot start your internship until you receive the SSI Employment Statement, if you do not receive the documents one day before your internship start date, you should contact the Faculty Student Affairs via the e-mail address staj.mtf@marmara.edu.tr or by phone.

11. In case of starting the internship without the SSI Employment Statement, all legal responsibility belongs to the student and any penalties that may occur as a result will be reflected on the student.

12. Students who will do internship abroad are responsible for insurance; The student is not insured by the faculty. There is no need to show insurance transactions in his file.

13. You can follow up the procedures after the application (after receiving your employment notification from the e-Government) by writing to staj.mtf@marmara.edu.tr.

14. It is important for the follow-up and protection of your rights that you provide written information to the address staj.mtf@marmara.edu.tr on the same day, by attaching the documents, if any, about the illness, absenteeism or all other disruptions that may occur during the internship process. Otherwise, you may be penalized. It is the student's own responsibility to follow up for the validity of your internship. For other information on the subject, you can review the "Framework Regulation for Applied Education in Higher Education”. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210617-2.htm )

15. In case of an occupational accident, it is obligatory to notify the student affairs of the faculty on the same day. In the event that the student cannot notify, the company is obliged to notify. Otherwise, the student is obliged to pay the penalty amount determined by SSI.

16. During the internship, the articles in the Internship Procedures and Principles should be followed step by step. First of all, you should keep the documents you prepared during the internship application process (defined in the Internship Procedures and Principles) until the end of the internship.

17. You can find the templates of the documents to be included in your internship file under the internship title on the Marmara University Faculty of Architecture and Design web page. Documents filled out other than current templates will not be accepted.

18. The original, wet-signed documents scanned and sent during the application should be placed in the internship file and delivered to the faculty at the end of the internship.

19. The “Internship Completion and Evaluation Form” must be placed in the internship delivery envelope without opening it.

20. The internship file should be hand-delivered to the faculty by the student himself.

21. All forms required for internship should be prepared in computer environment.

22. The internship file will be received only after all documents are ready.

23. If the institution where the internship will be held requests a document regarding the acceptance of internship, please apply to staj.mtf@marmara.edu.tr


Bu sayfa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından en son 03.08.2022 08:47:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM